BostadsOrdlistan

Hur fungerar egentligen effektiv ränta? Vad säger egentligen ett förmånsläge? I Skandia Mäklarnas ordlista E-G hittar du alla svaren.

E

Eget kapital
Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital.

Effektiv ränta
Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. uppläggnings- och aviseringsavgifter uttryckt som årlig ränta på lånet.

Ekonomisk plan
Dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena väsentligen ändras måste en ny ekonomisk plan upprättas och registreras.

Etagelägenhet
Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.

Exekutiv försäljning
Tvångsmässig offentlig försäljning av pantsatt fast eller lös egendom. Försäljningen kan ske genom exekutiv auktion eller exekutiv underhandsförsäljning.

Expropriation
Rättslig åtgärd där stat eller kommun mot ersättning tvångsinlöser äganderätt eller servitutsrätt till fastighet för att tillgodose ett allmänt intresse t.ex. bygga en väg.

F

Fast egendom
All mark i landet inklusive vattentäckta områden. Marken och de vattentäckta områdena (med ett fåtal undantag) är indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Fastighet
Ett bestämt markområde med eller utan bebyggelse på som är upptaget eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet. Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter. Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.

Fastighetsbevis
Komplett utskrift av innehållet i fastighetsdatasystemet för en fastighet.

Fastighetsdatasystemet
Datorbaserat registersystem som ersätter fastighetsregistrets jord- och stadsregister och inskrivningsregistrets fastighetsböcker.

Fastighetskapital
Fastighetens totala värde, vars storlek i regel motsvarar marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.

Fastighetslån
Lån för finansiering av fastighet eller tomträtt mot pantbrevssäkerhet.

Fastighetsplan
Planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplan kan endast finnas inom detaljplan. Fastighetsplan ersätter byggnadslagens tomtindelning.

Fastighetsskatt
Statlig skatt på fastigheter. Nybyggda småhus (värdeår 1991 eller senare) är skattebefriade i fem år och sedan betalar man halv skatt de följande fem åren. Värdeåret bestäms vid fastighetstaxeringen och är normalt samma år som byggnaden kunde tas i bruk.

Fastighetstaxering
Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden.

Förhandsbesked
Besked av byggnadsnämnd om handling som kräver bygglov kan tillåtas på planerad plats. Förhandsbeskedet är bindande i två år.

Förköpsrätt
Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. Gäller i huvudsak för obebyggda tomter och fastigheter över 3.000 kvm. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.

Förmånsläge
Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.

Förtidsinlösen
Lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har gått ut.

G

Garantibesiktning
Besiktning med syfte att undersöka om det har framträtt fel i en entreprenad under den garantitid som gäller för entreprenad.

Gemensamhetsanläggning
Anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa. (Regleras av anläggningslagen.)

Genomförandetid
En period på 5-15 år då en detaljplan inte får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Förändring av en detaljplan under genomförandetiden medför alltid ersättning till fastighetsägaren.

Gravationsbevis
Bevis med uppgifter om en fastighets eller tomträtts ägare och innehavare, inteckningar, servitut och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet.

Grundavgift
I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrättsföreningens egna kapital på de olika bostadsrätterna.

Gäldenär
Låntagare