Väsjön, Sollentuna

Frestavägen 127

Såld
  • 165 kvm
  • Villa

Utvecklingsfastighet i Väsjön Sollentuna där både radhus, kedjehus och flerfamiljshus är möjligt att bygga

Utvecklingsfastighet för nyproduktion av bostäder där både radhus, kedjehus och flerfamiljshus är möjligt att byggas enligt Planbeskrivningen till detaljplan för Norra Väsjön, daterad 2019-03-22.

I Norra Väsjön ligger denna trevliga fastighet Törnskogen 4:17 med sluttning ner mot Väsjön. Fastigheten är stor och mäter till ytan hela 3 757 kvm. Bebyggelsen i Norra Väsjön kommer att bestå av bla flerfamiljshus, radhus, kedjehus vilket innebär att möjligheterna är stora att utveckla fastigheten med en mix av olik bebyggelse. Det liggande planförslaget är från 2019 och kommunen har för avsikt att med fastighetsägare genomföra uppdateringar och justeringar med start under våren 2023 och fortsatt genom 2023. Kommunen jobbar nu på för fullt med planförslaget och man vill redan nu i oktober 2023 lägga fram ett färdigt detaljplaneförslag för granskning - detta innebär att det för en förvärvare fortfarande finns möjlighet att påverka vad som uppförs och bebyggas på fastigheten. Kvarter R (4:17) och grannfastigheten Kvarter S behöver lämna in justeringar som visar hur en gemensam infartlösning kan se ut samt att man behöver se över byggnaders placering som i nuvarande planförslag korsar varandras tomtgränser. Sollentuna kommun beräknar att detaljplanen antas under hösten 2024.

På fastigheten står idag en äldre byggnad om ca 165 kvm med byggår 1924. Eftersom byggnaden kommer att rivas för att ge plats åt nybyggnationen kommer säljaren att friskriva sig från allt ansvar gällande fel och brister på byggnaden. Vi marknadsför denna fastighet som en markareal/utvecklingsfastighet för nyproduktion av bostäder och vi ser byggnaden som ett rent rivningsobjekt som inte innehar något värde alls. Alla tillhörande kostnader för att utveckla fastigheten landar helt på köparen av fastigheten som bla rivning av befintlig byggnad, tillkommande markarbetet, vägar, VA, el, fiber mm. Försäljningen beräknas ske genom en lagfartsaffär och där fastighetsägare helst vill se att tillträde av fastigheten genomförs så snart som möjligt efter det att parterna är överens om villkoren och man har tecknat avtal. Vi har valt att inte sätta något utgångspris på fastigheten utan intressenter får inkomma med bud om man är intresserad av att förvärva fastigheten. Detta innebär att budgivning kan komma att ske. För mer information gällande vilka typer av byggnader/bostäder som får uppföras hänvisar vi till projektledare och plankonsult för etapp Norra Väsjön på kommunen, se kontaktuppgifter nedan.

Norra Väsjön ska utgöra en integrerad del av Väsjöområdet där bebyggelse, gator och stråk placeras i anpassning till natur och terräng och tillgängliggör områdets kvaliteter och naturen norr om planområdet. Bebyggelsen inom Norra Väsjön ska präglas av den småskalighet och variation som blivit identitetsskapande för Väsjön som helhet. En stadsmässig tät flerbostadsbebyggelse placeras närmast Frestavägen. I områdets halvcentrala delar samt längs den genomgående gatan mellan Frestavägen och
Gustavsbergsleden uppförs radhus/kedjehus och parhus som anpassas efter terräng med souterrängplan där så krävs och friliggande villor som möter naturmark. Totalt innehåller planförslaget ca 700 nya lägenheter i flerbostadshus, 60 äldreboendelägenheter, 40 hotellrum, 200 nya småhus och 5 befintliga villor.

Väsjön kommer när det är utbyggt att innehålla omkring 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Sjön Väsjön planeras att utvecklas till centralpunkten i området kring vilken ny bebyggelse koncentreras med anslutande torg, parkstråk och strandpromenader. I området planeras även för en ny skola, förskolor, utbyggda idrotts- och friluftsmöjligheter, äldreboende och annan service. Väsjön har ett attraktivt läge i regionen, beläget mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat. På gångavstånd finns fyra insjöar; Väsjön, Fjäturen, Snuggan och Rösjön. Väsjön har en stark identitet inom aktivitet och friluftsliv, inom området ligger bl.a. Väsjöbackens alpina skidanläggning, backhopparbacken och Sportfältet med bland annat tennishall, fotbollsplaner och kastbanor.

Sollentuna kommun har uppskattat exploaterings- genomförandekostnaderna för denna fastighet. Dessa kostnader kommer kommunen att fördela ut på den bostadsutvecklare som förvärvar denna fastighet. Anslutningsavgifter för El, VA och Fiber ingår ej i exploateringskostnaderna utan det tillkommer.

Flerbostadshus: ca 3 000 - 3 500 kr/kvm
Småhus: ca 550 000 - 650 000 kr/lägenhet småhus.

Under Dokument i annonsen ligger en mängd olika handlingar från Sollentuna Kommun.

Vid frågor gällande Detaljplan Norra Väsjön:
Kontakta Sollentuna Kommun, 08-579 210 00

Fastighetsmäklare
Stefan Sandin
070-663 79 59
stefan.sandin@skandiamaklarna.se

Mer om mäklarna