3. Planlösning, energi och besiktning

Innan marknadsföringen av en bostad kan komma igång måste några praktiska moment klaras av. I så gott som alla bostadsförsäljningar (obebyggda tomter och mycket enkla byggnader undantagna) behövs en planlösning (ritning), som visar hur bostaden är planerad invändigt. En potentiell köpare vill förstås veta hur många rum bostaden har och hur dessa ligger i relation till varandra, dels för att kunna avgöra om bostaden passar köparens behov och dels för att få en känsla för hur den kan inredas.

Mäklaren tar fram översiktlig planlösning

Att ta fram en snygg och översiktlig planlösning ingår i mäklarens uppdrag. Det görs antingen med hjälp av ritningar från säljaren, eller genom att mäklaren beställer ritningar från kommunens byggnadskontor. Beroende på när ritningarna har upprättats och eventuella ombyggnader sedan dess, kan mäklaren ibland också behöva mäta och rita upp bostaden översiktligt för att kunna ta fram en tydlig planlösning. Viktigt att komma ihåg är att alla mått i planlösningen är ungefärliga och att en köpare därför inte kan utgå ifrån dem vid exempelvis inköp av möbler. Om köparen behöver veta exakta mått bör han eller hon alltid själv mäta upp detta på plats eller be om hjälp av säljaren.

Lagkrav att redovisa energiprestanda

Energideklaration är ett lagkrav för hus som är avsedda för permanentboende (normalt ej fritidshus och vissa mindre byggnader). Deklarationen visar byggnadens energiprestanda, både i detalj och mer översiktligt i form av en klassning från A till G, där A är bäst. Dessa prestanda styrs av faktorer som exempelvis isolering i golv, väggar och tak, typ av grund och byggnadsstomme samt vilka värmekällor som finns i bostaden.

Energideklarationen är giltig i 10 år från utfärdandet och inhämtas av mäklaren från Boverket. Om en giltig energideklaration saknas behöver en energibesiktning genomföras, vilket normalt betalas av säljaren.

Besiktning skapar ökad trygghet

Nu för tiden beställer säljaren av ett hus ofta en professionell generell fastighetsbesiktning inför försäljningen. En genomförd sådan besiktning brukar öka intresset för bostaden, samtidigt som den innebär större trygghet för både säljare och köpare. Besiktningen ökar transparensen och blir som ett kvitto på bostadens fördelar och eventuella svagheter.

Om en besiktning inte beställs av säljaren inför försäljningen är det vanligt att köparen låter göra en motsvarande besiktning, och ofta villkorar sitt köp med att besiktningen inte ska visa några större fel eller brister.

Undersöknings- och upplysningsplikt samt dolda fel

Oavsett om någon besiktning av bostaden har gjorts eller ej, har köparen ett mycket långtgående undersökningsansvar gällande eventuella fel och brister. Säljaren har samtidigt ett upplysningsansvar, både gentemot mäklaren och köparen. Men det kan vara svårt för en köpare att i efterhand påvisa att säljaren kände till ett fel eller en brist.

Det finns också ett begrepp som heter dolda fel, det vill säga fel som varken säljaren eller köparen kan förväntas känna till eller upptäcka, och som senare kan påverka köparen negativt. Sådana fel kan i efterhand leda till prisavdrag eller till och med hävning av köpet, och därför tecknar säljaren ofta en försäkring mot dolda fel.

Nästa steg: Marknadsföring och matchning