BostadsOrdlistan

Vad säger egentligen ett taxeringsvärde? Hur skiljer sig undersökningsplikt från upplysningsskyldighet? I Skandia Mäklarnas ordlista T-V hittar du alla svaren.

T

Taxeringsenhet
Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Exempel på olika typer av taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks- och småhusenhet.

Taxeringsvärde
Totalt värde för taxeringsenhet. Fastställs vid fastighetstaxering och avser att ligga till grund för beräkning av skatt m.m. Taxeringsvärdet skall bestämmas så att det motsvarar 75% av det genomsnittliga marknadsvärdet inom ett visst område.

Tillträdesdag
Den dag då köparen övertar det juridiska ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten. Normalt skrivs också köpebrevet denna dag och den slutliga köpeskillingen betalas.

Tomtkarta
En karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt. Kartan upprättas av kommunen.

Tomträtt
Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid. Tomträtt upplåtes av kommun eller stat mot årlig avgift.

Tomträttsavgäld
Årlig avgift som tomträttshavaren skall betala till markens ägare.

Topplån
Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.

Totalhyra
Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m.m.

U

Underhåll
Åtgärd för att bevara en byggnads ursprungliga funktion.

Undersökningsplikt
Enligt jordabalken har köparen skyldighet att undersöka husets skick innan köp genomförs.

Upplysningsskyldighet
Inför ett husköp måste säljaren upplysa köparen om alla fel och brister i fastigheten som han känner till.

V

Värdering
Bedömning av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde som görs av en godkänd värderingsman vid försäljning eller nybelåning.

Värdeutlåtande
Dokument som redogör för en bedömning av fastighetens marknadsvärde och vad som ligger till grund för bedömningen.