BostadsOrdlistan

Hur fungerar egentligen subventionsränta? Vad är ett serielån? Hur skiljer sig real ränta från rörlig ränta? I Skandia Mäklarnas ordlista Q-S hittar du alla svaren.

Q

R

Rak amortering
Amortering med lika stort belopp vid varje förfallodag.

Real ränta
Ränta där hänsyn tagits till förändring i penningvärdet under en period.

Realisationsvinst
Vinst vid (ej yrkesmässig) försäljning av egendom.

Realvärde
Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.

Regionplan
Planinstitut (enligt plan- och bygglagen) för samordning av flera kommuners planläggning.

Revers
Skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.

Rivningslov
Skriftligt tillstånd enligt plan- och bygglagen att utföra rivningsåtgärd.

Ränta
Avkastning på kapital eller kredittagarens ersättning för att få en kredit.

Räntebidrag
Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder.

Räntebindningsperiod
Villkorsperiod då räntesatsen är oförändrad (fast).

Ränteskillnadsersättning
Ersättning som kreditgivaren har rätt att ta ut av låntagare som förtidsinlöser en kredit med bunden ränta. Ränteskillnadsersättningen skall kompensera den ränteförlust som kreditgivaren gör.

Rörlig ränta
Räntan på lånet är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan.

S

Serielån
Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och där amorteringen ökar i en i förväg fastställd takt.

Servitut
Rättsförhållande mellan fastigheter. Rättighet för ägare till fastighet (härskande fastighet) att i vissa fall nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet, (tjänande fastighet). Det finns två typer av servitut, official- och avtalsservitut. Officialservitut är tillkomna vid förrättning eller genom domstols eller annan myndighets beslut. Avtalsservitut är tillkomna genom frivilligt avtal mellan parterna.

Skuldebrev
Skriftligt löfte att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Småhus
Bostadshus som max innehåller två bostadslägenheter.

Stadsplan
Planinstitut enligt byggnadslagen som ersätts av detaljplan i plan- och bygglagen.

Stamfastighet
Fastighet från vilken annan tomt är avstyckad.

Strimlade lån
Lån som antas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Flera bostadsrättsinnehavare kan använda samma pantbrev som säkerhet för lån.

Stämpelskatt
Omsättningsskatt som erläggs vid förvärv av fastighet eller tomträtt samt vid beviljande av inteckningar.

Subventionsränta
Räntesats som utgör underlag för beräkning av statlig räntesubvention. Fastställs av Boverket.

Säkerhet
Borgen, fast egendom eller lös egendom som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens risk för förlust på krediten.

Särskild fastighetstaxering
Fastighetstaxering som utförs de år då allmän fastighetstaxering inte äger rum. Nybildade eller förändrade fastigheter blir nytaxerade medan övriga fastigheter behandlas lika som föregående år.