BostadsOrdlistan

Hur fungerar egentligen nominell ränta? Vad säger egentligen ett pantbrev? Hur skiljer sig en panträtt från en pantsättning? I Skandia Mäklarnas ordlista N-P hittar du alla svaren.

N

Nominell ränta
Ränta där hänsyn ej tagits till förändringar i penningvärdet t.ex. inflation under en period, vanligen ett år.

Nominellt värde
Värde uttryckt i löpande penningvärde.

Nybyggnadskarta
Karta som fungerar som underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan visar bl.a. fastighetens mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m.m. Kommunen är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglovprövning.

Nyttjanderätt
Rätt att använda fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan inbegripa bl.a. arrende, hyra och tomträtt.

O

Obundet lån
Lån vars räntevillkor kan ändras under lånetiden.

Ofri grund
Beteckning som anger att fastighet står på tomträtt eller arrenderad mark.

Omsättningshyra
Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Kombineras ofta med någon form av minimihyra för perioden.

Optionsrätt
Förhandsrätt till t.ex. förlängning av arrende- och hyresavtal.

P

Pant
Fast eller lös egendom som ställs som säkerhet för t.ex. ett lån.

Pantbrev
Handling som utfärdas som bevis på att inteckning i fastighet har skett till det belopp som anges i pantbrevet. Pantbrevet överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Vid behov av nya krediter kan pantbrevet belånas på nytt. Pantbrevet följer fastigheten oavsett om den byter ägare. För nya pantbrev tar tingsrätten ut en skatt på 2% av beloppet samt en expeditionsavgift.

Panträtt
Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Pantsättning
Överlämnande av pant till kredtitgivare som säkerhet för ett lån.

Pantvärde
Belåningsvärde. Det värde en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.

Plan- och bygglag (PBL)
Lag för reglering av markanvändning och byggande.

Planinstitut
Rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen (PBL) finns följande planinstitut: regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.