BostadsOrdlistan

Vad är köpeskillingskoefficienten? Vad säger egentligen en kreditprövning? Hur skiljer sig en lagfart från ett lagfartsbevis? I Skandia Mäklarnas ordlista K-M hittar du alla svaren.

K

Kapitalkostnad
Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.

Kontantinsats
Skillnaden mellan köpeskillingen och de lån som köparen övertar från säljaren eller nytecknar.

Konvertering
Förändring av lånevillkoren för bundet lån.

Kreditprövning
Kreditsökande granskas för att se om de uppfyller kraven för att få en kredit. Bl.a. kontrolleras återbetalningsförmågan och möjligheten att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Köpebrev
Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Fungerar som ett slags kvitto på att de villkor som är angivna i köpekontraktet är uppfyllda. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.

Köpekontrakt
Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för säljare och köpare.

Köpeskilling
Den totala summa som betalas vid ett köp.

Köpeskillingskoefficient
Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.

L

Lagfart
Inskrivning i inskrivningsregistret av äganderätten till fast egendom.

Lagfartbevis
Formellt bevis på äganderätten till en fastighet. Det utfärdas av inskrivningsmyndigheten (tingsrätten) efter det att köpet är fullbordat. Vid tomträtt motsvaras lagfartsbevis av inskrivningsbevis.

Lagfartskostnad
Skatt som tas ut av inskrivningsmyndigheten när man söker lagfart. Den är 1,5% av köpeskillingen (eller av taxeringsvärdet om det är högre). En expeditionsavgift tillkommer.

Likvid
Betalning

Likvidavräkning
Slutlig avräkning mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär. Här framgår hur betalningen skett t.ex. genom övertagande av lån.

Likviddag
Den dag köparen måste betala fastigheten/den dag säljaren får pengarna för fastigheten.

Lokalarea
Bruksarea för lokalutrymmen.

Löseskilling
Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde.

Lös egendom
All egendom som inte är fast t.ex. bilar, möbler och bostadsrätter.

M

Marknadshyra
Den mest sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.

Marknadsränta
Det allmänna ränteläget för upplåning i bank.

Marknadsvärde
Det mest sannolika priset för en fastighet eller bostadsrätt vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Månadsavgift
Periodiserad (uppdelad) årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet.