BostadsOrdlistan

Vad är inskrivningsmyndigheten? Vad säger egentligen ett jordabalken? Hur skiljer sig ett inlösen från en inskrivning? I Skandia Mäklarnas ordlista H-J hittar du alla svaren.

H

Handpenning
Den del av köpeskillingen som köparen betalar som förbetalning för att "säkra" köpet. Betalning sker vid undertecknandet av köpeavtalet.

Hypotek
Säkerhet (pant)

Hypotekslån
Lån beviljat mot inteckningssäkerhet. Kallas även bottenlån.

Hyreshus
Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.

I

Industribyggnad
Vid fastighetstaxering avses byggnad som är inrättad för industriell verksamhet
t.ex. fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader.

Inlösen
Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t.ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan.

Inom, inomläge
Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.

Inskrivning
Rättslig åtgärd där äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t.ex servitut antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.

Inskrivningsbevis
Utfärdas vid beviljande av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt.

Inskrivningsmyndighet
Tingsrätten, har hand om registrering av lagfart samt inskrivning och inteckning i fastighet och tomträtt.

Inskrivningsregister
Ett datorbaserat register som förs av inskrivningsmyndigheten och ersätter tidigare fastighetsbok eller tomträttsbok. Av registret framgår bl.a. vem som senast beviljats lagfart på fastigheten samt vilka inteckningar som belastar denna.

Inteckning
Registrering hos inskrivningsmyndighet (Tingsrätten). Som bevis på inteckningen utfärdas pantbrev och gravationsbevis. Inteckningen finns kvar i fastigheten även om den byter ägare. Inteckning i en fastighet kan endast beviljas den som har lagfart. Betecknar även själva beviset som lämnas för åtgärden.

J

Jordabalken
Del av lagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna om fast egendom, tomträtt samt av inskrivningsväsendet.

Jordabalksbesiktning
Fastighetsbesiktning där fastigheten undersöks för att uppfylla köpares undersökningsplikt enligt jordabalkens krav.