BostadsOrdlistan

Hur fungerar egentligen annuitetslån? Vad innebär egentligen detaljplan? Hur skiljer sig en borgensman från en borgenär? I Skandia Mäklarnas ordlista A-D hittar du alla svaren.

A

Allmän plats
Område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park. Regleras genom byggnadslagstiftningen.

Allmän väg
En väg som har förklarats allmän eller som har byggts såsom allmän enligt väglagen.

Allmännyttigt bostadsföretag
Begreppet används i vardagligt tal för kommunalt helägda bostadsföretag. (Före 1991 definierades begreppet i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte.)

Amortering
Periodisk avbetalning på lån. Räntan ingår inte i amorteringen. Rak amortering är återbetalning i lika delar.

Amorteringsfrihet
Tidsperiod under vilken amortering inte behöver göras.

Amorteringstid
Tidsperiod under vilken amortering sker.

Andelslägenhet
Lägenhet som får disponeras genom äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan användningssrätten vara begränsad till en viss tid per år.

Annuitet
Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.

Annuitetslån
Lån där summan av ränta och amortering är lika stor under lånets löptid. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. I början utgör räntan en större del av betalningen än amorteringen. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen.

Anslutningsavgift
Avgift till anläggningsägaren (vanligtvis kommunen) för anslutning av el, vatten och avlopp.

Ansvarsbesiktning
En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel.

Arrende
Upplåtelse av mark mot ersättning. Arrende kan också avse själva ersättningen.

Avgäld
Avgift för nyttjanderätt till mark.

Avgäldsperiod
Period där avgälden är oförändrad vid upplåtelse av tomträtt.

Avlyft
Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv och lån) till slutliga lån.

B

Belåningsvärde
Ett belopp som ligger till grund för beviljande av kredit. Normalt bestäms beloppet utifrån ett reducerat marknadsvärde.

Besiktning
Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningen ingår i köparens undersökningsplikt inför ett husköp och bör utföras av en kunnig person. Besiktningsförrättare kan erbjuda olika typer av besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Besittningsskydd
Skydd för hyresgäster mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.

Biarea
Bruksarea för biutrymmen

Bindningstid
Tidsperiod där villkor som ränta och amortering är oförändrade i ett lån.

Biutrymme
Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen inrättats för sidofunktioner till boendet t.ex. garage, förråd m.m.

Boarea
Bruksarea för boutrymmen.

Boendekostnad
Den totala kostnaden för att bo i en bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar och räntekostnader minus avdrag för ev. skattelättnader.

Borgen
Säkerhet för lån. Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att gentemot långivaren svara för låntagarens betalningar om denne inte kan betala själv.

Borgensman
Person (fysisk eller juridisk) som gått i borgen för annan persons skuld.

Borgenär
Fordringsägare (långivare)

Bostadsförening
Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930 med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsföreningar kan inte ske. Det går dock att omregistrera dessa till bostadsrättsföreningar.

Bostadsinstitut
Kreditinstitut som ger krediter till bl.a. köp av fastigheter och bostadsrätter eller ny- och ombyggnad.

Bostadsrätt
Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen.

Bostadsrättsförening
Ekonomisk förening med syfte att i föreningens hus upplåta bostad eller annan lägenhet åt sina medlemmar utan tidsbegränsning.

Bottenlån
Fastighetslån mot säkerhet av panträtt, normalt inom ca 70% av fastighetens marknadsvärde.

Bruksarea
Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Bruttoarea
Mätbar area, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan mätbar angiven begränsning.

Bundet lån
Lån där räntesatsen är fast under viss tid.

Bygganmälan
För att få påbörja vissa arbeten (vilka, se plan- och bygglagen, PBL) krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre veckor efter det att anmälan gjorts. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.

Bygglov
Skriftligt tillstånd (lov) enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd.

Bygg(nads)rätt
Rätt att uppföra byggnad, kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.

Byggnad på ofri grund
Byggnad som inte utgör tillbehör till fastighet.

Byggnadsarea
Den area som en byggnad upptar på marken.

Byggnadskontroll
En kontroll av att ett bygge följer byggnadsbeskrivningar och ritningar, utförs av myndigheternas kontrollant.

Byggnadskreditiv
Tillfällig kredit för finansiering av ett byggprojekt som tas under själva byggnadstiden. Pengarna betalas ut successivt allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt ersätts byggnadskreditivet (s.k. avlyft) med en långfristig kredit med det färdiga huset som säkerhet.

Byggnadsnämnd
Kommunal nämnd som bl.a. utfärdar bygglov.

Byggnadsplan
Planinstitut (enligt byggnadslagen) som ersätts av detaljplan i plan- och bygglagen.

Byggnadstillbehör
Fast inredning och annat som tillhör byggnad och är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.

Byggnadstyp
Vid fastighetstaxering delas byggnader in i någon av följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.

D

Detaljplan
Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun. Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.

Dolda fel
Fel i fastighet som varken köpare eller säljare rimligtvis kunnat upptäcka och för vilka säljaren ansvarar.

Driftkostnad
Periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion t.ex. el, vatten, uppvärmning, sophantering, försäkring, fastighetsskatt, förvaltning och eventuell tomträttsavgäld. Driftkostnaden inkluderar moms.